Hope this is helpful

I gcuinne mo thola = against my will
do thola - your will (singular)
a thola - his will
a tola - her will
ár dtola - our will
bhúr dtola- your will (pl.)
a dtola - their will

Is féidir leis rith ar nós na gaoithe.
de réir dealramh = apparently
de réir cosúileachta = apparently
níl ann ach ráiméis = it's rubish
Tá sé ina chac! = It's f*cked up!
Thar gach ní eile = above all else
Ní mór a admháil = it must be admitted
Is baolach = unfortunately
Dála an scéil = anyway..
Pé scéal é = anyway..
Ar an iomlán = on the whole
I gcomhthéacs an lae inniú = in the context of todays world (handy for essays)

Ar amhraí an tsaoil = luckily
I ndeireadh na Dála = At the end of the day(NOT Ag deireadh an lae)
Idir an dá linn = in the meantime
Aithníonn ciaróg ciaróg eile = Takes one to know one
Tá sé de bhua ag an tír seo = this country has the advantage
Téann sé i bhfeidhm orthú = it affects them
Réitím leis an tuairim sin = I agree with that opinion
Níl de rogha air ach = there's no alternative but
Go bunúsach = basically
Níl lá lochta agam orthu = I don't blame them in the least
Ní gearánta dúinn = we shouldn't complain
D'fhéadfaí a rá = one could say
Ní féidir a shéanadh = it cannot be denied
Tá róbhéim ar = There's too great an emphasis on
Ní teorainn le = there's no end to
Is léir don saol é = everybody knows
De réir na fianaise = according to the evidence
Is é fírinne an scéil = the truth is (in point of fact)
I gcian is i gcóngar = far & near
Níl aon dabht faoi = There's no doubt about that
Aontáim go huile agus go homlán leis = I agree whole heartedly with it..
Ní gá ach sracfheachaint a thogail chun an fhírinne a fheiceail = It isn't necessary but to take a glimpse to see the truth

Rinne mé an taighde agus tá an t-eolas agam chun an fhírinne a thaispeaint = I have done the research and I have the research to show the truth

Is léir go bhfuil/nach bhfuil = It's clear that/that it isn't..
Á mhalairt ar fad = far from it
Corp díchéile = the height of folly
Ina theannta sin = furthermore
Sa todhchaí = in the future
Bíodh sé lenár leas nó lenár n-aimhleas = let it be for good or for ill
Ní mór dúinn bheith san airdeall = we must be on out guard
Tuigim a thábhachtaí is atá sé = I understand its importance
Tá dul amú orthu sa mhéad seo = they are incorrect in this regard
Chuaigh sé i gcian ormsa = it influenced me
Go bhfios domsa = as far as I know
Is maith is eol dúinn = we know (only too) well
Ní lia duine ná tuairim = everybody has his own opinion
Tá clú agus cáil ar (Sheán) mar pheileadóir = (Seán) is very famous as a footballer
Mo áit dúchais = my native place
Tá sé ar dhuine de na cainteoirí is fearr = he is one of the best speakers
Cuireann sé le háilleacht na háite = it adds to the beauty of the place
Cuimhní taitneamhacha = pleasant memories
Dea-thréithe na ndaoine = the good charachteristics of the people
Bhí fonn taistil orm i gcónaí = I always wanted to travel
Is fada mé ag smaoineamh ar seo = I've long been thinking of this
Ó shin i leith = hence forth/from then on
Cleachtadh a dhéanann máistreacht = practice makes perfect
Ní lia tír ná nós = every country has it's own customs
Nósanna na tíre = the cutoms of the country
Teastaíonn uaim é in a dhéanamh = I want to do that
Na háiteanna clúiteacha = the famous places
Is í mo thuairim mheáite = It's is my considered opinion
Rogha an dá dhíogha = The lesser of two evils
Tháinig an lá mór i ndeireadh na dála = the big day came at long last
Bhíomar go léir ar bior = we were all on edge
Bhí an áit plódaithe = the place was packed
An lucht féachána = the spectators
An lucht éisteachta = the audience
An lucht leanúna = the followers
Caighdeán ard = high standard
Chuir mé aithne air = I got to know him
Comórtas scoile = school competition
Daoine difriúla = different people
Féith an ghrinn = sense of humour
Bua na cainte = the gift of the gab
Ag pleidhcíocht = messing
Oibríonn sí go dian dícheallach = she works very hard
Bíonn aoibh mhaith air i gcónaí = he's always in good form.
críochdheighilt = partition(as in political)
cinedheighilt = apartheid
comhrialtas = coalition government
reachtaíocht = legislation
poiblíocht = publicity
fuarchúis = apathy
Tá buntáistí agus míbhuntáistí ag baint leis - there are advantages and disadvantages connected with it

Thar a bheith tábhachtach = very important
Teagmháil leis an bpobal = contact with the people
Taithí = experience
Riachtanach = necessary
fite fuaite = interwoven
rinne mé staidéar orm féin = I steadied myself
chun an fhirinne a rá = to tell the truth
Tá mé as mo mheabhair = I'm crazy (lit. I'm out of my mind.)
Tá mé trí chéile = I'm in a (bad) state.